آسیب های ساختاری تشکیلات شامل چه مواردی هستند؟

0

آسیب های تشکیلاتی

همانطور که می دانید در مجموعه ای از نوشتارهایی که تا پیش از این بر روی وب سایت منتشر شده است، به برخی از مواردی که می توانستند به تشکیلات آسیب وارد کنند اشاره کرده ایم. عواملی مانند عدم صداقت، حسادت، تحقیر، تعصب و …

در این نوشتار به آسیب های ساختاری که می توانند عملکرد یک تشکیلات را مختل کنند اشاره می کنیم.

آسیب های ساختاری تشکیلاتی شامل چه مواردی هستند؟

بخشی از آسیب های ساختاری تشکیلاتی به مشخص نبودن چارت تشکیلاتی مرتبط است؛ یعنی عدم مشخص بودن اینکه هر یک از اعضای تشکیلاتی باید کی و در کجا چه کاری را با چه کیفیتی انجام دهد.

این ساختار باید در تشکیلات مشخص باشد: چه کسانی چه کارهایی را، با چه کیفیتی، در چه زمانی، به چه دلیلی، از چه راهی و با چه هزینه ای می خواهند انجام دهند؟

اگر این ساختار مشخص نباشد، در تشکیلات یک خلاء وجود دارد که در نهایت به آن صدمه می زند.

بخش دیگری از آسیب های ساختاری تشکیلات نیز می تواند مرتبط با فرایندها باشد؛ یعنی ممکن است چارت تشکیلاتی مشخصی وجود داشته باشد و وظیفه هر کسی مشخص باشد اما شکل انجام این کارها توسط آنها غلط باشد.

نتیجه گیری

دو مورد از آسیب های ساختاری تشکیلات، مشخص نبودن چارت تشکیلاتی و اشتباهات فرایندی در عمل به وظایف این چارت است.

اگر تشکیلات در این دو مورد ابهام داشته باشد قطعا متحمل ضرر می گردد.

ارسال یک پاسخ

لطفا دیدگاه خود را وارد کنید!
لطفا نام خود را در اینجا وارد کنید